burabod | efren ETASOR sorra:

P A N D E M I A

maisog na panahon

madurum na kabanggihon

 

pila na ang nahulog sa atbong?

pila na ang nawar’an ning namut’an?

 

nagluwas ang mga madunong

maisog na kadur’man tinumang

 

padagos pa ang pandemiang salot

ang mga tawo lalong natakot

 

kikilat na nakasurîaw

harughadog na matarum

 

natarus ang puso ning tawo!

 

dai matakot

ang Dios Pagkamoot

……………………………..

 

“Magtiwala sa Kagurangnan

sa bilog mong puso….

 

Ang namumut’an ning Kagurangnan

dinidisiplina nya arog sa pag disiplina nya

sa paboritong aki”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: