WEEKLY REFLECTIONS:

The Cross

A young man was at the end of his rope. Seeing no way out, he dropped to his knees in prayer. “Lord, I can’t go on,” he said, “I have…

burabod | efren ETASOR sorra:

ANG BAGONG RESOLUSYON

gumibo ning harabang sagurong hare sa burabod sa pungko diit-diit, oras-oras, huway-huway daing tunong…. uru-aldaw   ang mga butong surugponon igacot sa mga parías ning baragon sagcod maka-antos sa harong…

burabod | efren ETASOR sorra:

HANGAY NING BURABOD

makapahimahâ sa napapahâ makataong tagnong sa nangangarô maging ilaw sa asa kadur’man maging ranga sa asa kamunduan kaibahan magbatlay sa tamang dalan mngyari man lugod sa tabang ning Kagurangnan

burabod | efren ETASOR sorra:

BANAL NA KABALIKTADAN

ang Aking hinabuan ning mangmang na kinaban dangan gustong ipagadan ning hadeng makapangyarihan   dinulag sa banwang dinulagan kang Sainyang kamagurangan rinibo nang naka-aging panahon su banwang hinabûan naging pailihan…

CYBERTRIVIA:

Funny Christmas Quotes

Santa Claus has the right idea. Visit people only once a year. Victor Borge   Keep your friends close, your enemies closer, and receipts for all major purchases. Bridger Winegar…

CYBERTRIVIA:

On Marriage

At the cocktail party, one woman said to another, ‘Aren’t you wearing your wedding ring on the wrong finger?’ The other replied, ‘Yes, I am, I married the wrong man.’…

WEEKLY REFLECTIONS:

On Retirement

The trouble with retirement is that you never get a day off. – Abe Lemons   Before deciding to take early retirement from your job, stay home a week and…

burabod | efren ETASOR sorra:

SR. SAN JOSE, SAMONG PATRON

si senyor san jose patron kang samong familia kung pila nang generasyon kang samong kamagurangan   kaya nakatanom sa isip siya ang samong paalawan sa panahon ning kadeficilan   pila…

WEEKLY REFLECTIONS:

On Destiny

A person often meets his destiny on the road he took to avoid it. -Jean de la Fontaine   Destiny is no matter of chance. It is a matter of…

burabod | efren ETASOR sorra:

Santa Maria Inmaculada: I N A

ika na pinili ning mahal na Dios sa gabos na babaye sa kinaban na maging ina kang sainyang Aki kaya pinano ka ning gracia na maging cusog mo bilang Ina…