burabod | efren ESTADOR sorra:

JUNIO 18, 2023: 84!

sagcod ngonian adian pa ang mga pileges ning ugma sa gurang kong pandok!   kaogmahan na buminuswak casu banggi sa ardci ika-84 kong birthday   spontaneous na pahayag ning mga…

burabod | efren ESTADOR sorra:

DIOS MABALOS KAGURANGNAN!

kung bacong dahil sa mga milagro ngata ta buhay pa ako?   pagka kinaskas kang naka aging taon   agosto kang ma COVID sarong semana sa ebmc nakalibre!   septiembre,…

burabod | efren ETASOR sorra:

A B A C A

hilnga ang abaca maluya, daing cusog   pag piga bagyo minadapa, minaluhod   pigaputol, piga wak’is piga paagi sa tingong maisog   pero hil’nga, minaluwas sa sainyang maluyang ginhawa  …

burabod | efren ETASOR sorra:

ANG BULALANGAW SA IKA-50’ng BIRTHDAY NI ABETH*

grabeng urugma ning pamilya ta tilipon kami gabos para sa ika-50ng birthday ni Abeth   bispera pasana  kang maogmang okasyon nakamate ako ning katatakot na harughadog bilog na familya nayugyog…

burabod | efren ETASOR sorra:

ANG BULALANGAW

kunop ang kinaban ning mamundong panganudon   pero imbes na magburos ang macusog na uran     nataritis ang panganudon ning maripot na amihan   kaya su uranon na pigalaoman…

burabod | efren ETASOR sorra:

TEMPLONG NAGING SAUDAN

maboot na tawo kinawatan ning diablo   ngaya magi kang bantog mayaman makapangyarihan   kaya nag abiog su tawo naging lampitaw ning demonyo   tanganing maghamot su gnaran kumapit-tuko sa…

burabod | efren ETASOR sorra:

TRINZERA NI MARIA

igwa sakong naghapot ngaya, ano ang magkanigong i-ngaRan kang famosong bulebard sa Virac diretso ko sinimbag –   TRINZERA NI MARIA   gustong sabihon ning “trinzera” proteksyon, panangga, sandigan macusog…

burabod | efren ETASOR sorra:

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!!!

sa semana santa piga pagilumdon kita kung pano magsunod   ki Jesucristo, ang Dalan ang Ilaw, ang Katotoohan   totoong masakit ang dalan banggaon ang mga loho ning kinaban sagcod…

burabod | efren ETASOR sorra:

EMMANUEL

magsin’ub sa ribtong ning pagtubod   hanapon ang tagbuan ning Emmanuel sa tawo   sa banaag ning banal na Espiritu   pagkamoot ning Dios pagtubod ning tawo   pagkahelac ning…

burabod | efren ETASOR sorra:

MGA TROPEONG BULAWAN

mga giok na tanda hararum na buhay   dai nadagka sa panakot ning kadaihan   ah! macolor na ibuhay na namundag sa piot na payag   boot na pinaisog isog…