burabod | efren ETASOR sorra:

ANG MAOGMANG PUSO

sa regalong pusong buhay namundag ang tawo sa tagnong ning pagkamoot asin pagkahelac kang Kaglalang   dangan pinano ning Spiritu tanganing maging ilaw sa pagtubod, paglaom asin pagsarig   sa…

burabod | efren ETASOR sorra:

A N G T A G B U A N

DIos buhay riwanag pagkamoot pagkahilac   t a w o parakasara ambisyoso atbong   pagtubod paglaom pagsarig   ritmo ning buhay   kabuhayan, kagadanan riwanag, kadur’man kayamanan, kadaihan kadaogan, kapangganahan…

burabod | efren ETASOR sorra:

SUKAT!

sukat ika! . . . sukat ika sukat ika sukat ika   sukat sinda sukat sinda sukat sinda     sukat siya sukat siya sukat siya     sukat ika…

burabod | efren ETASOR sorra:

ANG DIGNIDAD NING TAWO

ang dignidad, para sako mqhiling sa duwang tawo juan bautista judas iscariote juan bautista mission, ipamidbid si jesucristo ipinamidbid niya sa mga tawo dai natakot magsabi ning totoo ipinagadan ning…

burabod | efren ETASOR sorra:

ANG REGALO SA KRISMAS

sa lambang estorya igwang hatod na mga adal   1st, literal, kahulugan ning mga tataramon 2nd, simbolismo, kahulugan ning mga simbolo 3rd, tematica, kahulugan kang bilog na estorya sa estorya…

burabod | efren ETASOR sorra:

PAGHOROPHOROP SA 2022

silenciong maisog nakalugad, nakabungog maculog!   dahil sa culog nataw’an ako ning cusog   balikan ang mga dalan na sakong inagihan tungkadon ang karadman tibaad nakatago duman ang mga kasimbagan…

burabod | efren ETASOR sorra:

KALAYONG GA KARABKATAB

ining taon 2022 nagkarabkatab ang kalayo sa buhay ko   na covid ako kang agosto sobrang sarong semana sa ebmc uyabos pang ma-turbo hanep   pag septyembre, balik ospital nag…

burabod | efren ETASOR sorra:

BASTANG DAI MATAKOT

ang hangay sa buhay o hugot na pagmaw-ot saimong maabot bastang dai matakot   Inano man kadulom ang bangging pakadlum   ma kikilat ang kalangitan masimbag ang kinaban   sa…

burabod | efren ETASOR sorra:

B U H A Y . . . . .

pisog na nag gin-it duminacula sa pangataman ning pagkamoot   uminagi ning mga padlos ning panahon pagtios pagsakit kadaihan   imbes maghungay sa kadaogan lalong tumindog ang isog   imbes…

burabod | efren ETASOR sorra:

ANG “FIAT” NI SANTA MARIA

sa kagustohan ning mahal na Dios na iligtas ang mga tawo dahil sa pagkasala ni Eva   nagpili siya ning sarong babaye sa bilog na kinaban sa laog ning pilang…