ILAW NING KINABAN

bangging pakadlum………. brownout! hinarun ning kadur’manang kapaributan sabrit ning posporosaringuy su mga tawo ugod-ugod na gurangbitbit ang tintiruhan ga huyom-huyominitaas ang ilawan gaserang daanilaw ning kinaban!

burabod | efren ETASOR burabod:

“FIAT… IN NOMINE DOMINE”

nagburukbusok ining burabod dahil sa kaugmahan kang dacula sagcod memorableng celebrasyon kang satong simbahan   ang DEDIKASYON KANG KATEDRAL NING VIRAC SA SATONG PATRONA – VIRGEN INANG MARIA – LA…

burabod | efren ETASOR sorra:

THIS IS NOT A GOOD-BYE

pakatapos ning halawig na panahon   namate kong magpahingalo na sa pagsurat caining BURABOD   thank you salamat dios mabalos sainyo gabos   na nagturuwang sa pagpaburos kang satong BURABOD…

Burabod ni efren ETASOR sorra:

UGAY NING KAPOBREHAN

maugma ang kinaban sa padagos na pag-uran   ang mga burabod lalong mina burukbusok   ang mga plantitas mina tingkarag sa kalangitan   ang mga kahoy ga duyan sa kabierdehan…

Burabod ni efren ETASOR sorra:

Ang FOUNTAIN OF YOUTH

(A reprint from last year’s BURABOD with little modifications)   hinapot ako ning amigo kung saen ko nakua ang FOUNTAIN OF YOUTH harawig ang simbag ko   hare ako sa…

Burabod ni efren ETASOR sorra:

DAI NING NATATAKOTAN

namundag sa piot na payag     pinacusog sa kantil ning kapungkohan rampahug ning panahon   tinumang ang ragasâ ning mga bahâ bûhang ning mga sabang kibrat ning kapangyarihan  …

Burabod ni efren ETASOR sorra:

MABALOS, DIOS MABALOS KAGURANGNAN KONG DIOS

Dios mabalos, Kagurangnan   sa mga regalong gracia pagkamoot, pagtubod pagsarig, paglaom pagpatawad   sa familiang kadamay-damay sa kasakitan, sa kaogmahan sa dalan ning kapobrehan   sa neocatecumenado ang ilaw…

burabod:

P A N D E M I A

takot pantakot pagkatakot   ano daw naman ang paghururon kang mga faraon,   nganing ipadagos ang pagpaturon kang torre ning babel?   ang mga hangag!   hare pagkutaw sa ginibong…

VIRGEN MARIA, INA NING DIOS

(Ginutos sa librong “GLORIES OF MARY” ni Saint Alphonsus de Liguori)   ang graciang winaras ning Dios ki Santa Maria sobra pa sa katilipunan ning gabos na graciang tinao sa…

ANG OMBOY SA SABSABAN

gayon ning KADAIHAN kadaculaan ning KADUKHAAN yaman ning KAPOBREHAN Omboy sa SABSABAN DIGNIDAD ning kinaban ………………………………. To Peachy, Nennen, Abeth and all my grandchildren – Here’s our prayers for a…