M I L A G R O !

panghambog na laguerta
magayon na mga orkidya
mga piling masitas pa

bubong na maluya
kahoy buda nipa sana
anong itumang
sa maisog na panahon?

bagyong pagkakinusog
hagubuhub na nakabungug
anong magigibo ning tawo
kundi ang gabos isa-Dios?

hagusuhus huminupâ
laguerta dapâ sa dagâ
rinupigan su mga orkidya
binilibid su iba pa

pero su
bubong na maluya
tisong nakatindog
sa langit nakatingarog

“milagro”
hinghing ning puso

salamat, salamat
Dios mabalos!
sa Saimong pagkamoot

patawad, Kagurangnan
kang sakong kapaabaw-abawan!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d