burabod | efren ETASOR sorra:

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!!!

sa semana santa

piga pagilumdon kita

kung pano magsunod

 

ki Jesucristo, ang Dalan

ang Ilaw, ang Katotoohan

 

totoong masakit ang dalan

banggaon ang mga loho ning kinaban

sagcod mga kapritso ning asa kapangyarihan

 

caipuhan maging mapakumbaba

nganing magcusog ang buros

kang gracia ning mahal na Dios

 

magtuwang sa mga tawo

lalo na sa mga pobre

 

magdasal, magdasal, magdasal

pagdasal ang cusog ning puso

masarig na tariscog ning tuhod

malalaoman na sugcod sa pagsunod

 

ki Jesucristo

ang Dalan

ang Ilaw

ang Katotoohan

 

na dinaog

ang kagadanan!

 

 

alleluia, alleluia, alleluia!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: