Weekly Reflections:

The Lonely Tree and the Hawk

The lonely tree was growing among hot sands of dead desert. Prickly sands covered the wood. The sun mercilessly burned its bark. But the tree kept on living in spite…

burabod | efren ESTADOR sorra:

JUNIO 18, 2023: 84!

sagcod ngonian adian pa ang mga pileges ning ugma sa gurang kong pandok!   kaogmahan na buminuswak casu banggi sa ardci ika-84 kong birthday   spontaneous na pahayag ning mga…

burabod | efren ETASOR sorra:

A B A C A

hilnga ang abaca maluya, daing cusog   pag piga bagyo minadapa, minaluhod   pigaputol, piga wak’is piga paagi sa tingong maisog   pero hil’nga, minaluwas sa sainyang maluyang ginhawa  …

burabod | efren ETASOR sorra:

TRINZERA NI MARIA

igwa sakong naghapot ngaya, ano ang magkanigong i-ngaRan kang famosong bulebard sa Virac diretso ko sinimbag –   TRINZERA NI MARIA   gustong sabihon ning “trinzera” proteksyon, panangga, sandigan macusog…

burabod | efren ETASOR sorra:

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!!!

sa semana santa piga pagilumdon kita kung pano magsunod   ki Jesucristo, ang Dalan ang Ilaw, ang Katotoohan   totoong masakit ang dalan banggaon ang mga loho ning kinaban sagcod…

burabod | efren ETASOR sorra:

MGA TROPEONG BULAWAN

mga giok na tanda hararum na buhay   dai nadagka sa panakot ning kadaihan   ah! macolor na ibuhay na namundag sa piot na payag   boot na pinaisog isog…

Cybertrivia:

20 Genuine Insurance Claim Explanations

Leaving home for work I drove out of my drive and straight into a bus; the bus was five minutes early.   I was driving my car out of the…

CYBERTRIVIA:

Senseless signs

On a bathroom door: “Toilet out of order. Please use floor below.”   In a laundromat: “Automatic washing machines: please remove all your clothes when the light goes out.”  …

CYBERTRIVIA:

The Joys of Being Over 70

There are some unexpected joys about being on the other side of 70. For example… Kidnappers aren’t very interested in you. In a hostage situation, you will probably be released…

burabod | efren ETASOR sorra:

ANG MAOGMANG PUSO

sa regalong pusong buhay namundag ang tawo sa tagnong ning pagkamoot asin pagkahelac kang Kaglalang   dangan pinano ning Spiritu tanganing maging ilaw sa pagtubod, paglaom asin pagsarig   sa…