burabod | efren ETASOR sorra:

ANG DIGNIDAD NING TAWO

ang dignidad, para sako

mqhiling sa duwang tawo

juan bautista

judas iscariote

juan bautista

mission, ipamidbid si jesucristo

ipinamidbid niya sa mga tawo

dai natakot magsabi ning totoo

ipinagadan ning hadeng maisog

ngaran niya ginagarang sagcod ngonian

judas iscariote

totoong discipulo ni jesucristo

maimbod, masinunod sunod

Ipinabacal ang sainyang amo

naconsyencia, nanghugot

nagadan na traidor

sagcod ngonian natayod sa kahoy

ika tabi, sisay

si pobreng juan

si judas na mayaman?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: