burabod | efren ETASOR sorra:

DIOS MABALOS! DIOS MABALOS!

sa junio 18, 83 na ako!

happy new year, hahaha!

 

salamat sa Dios!

salamat sa mga regalong gracia –

 

ki alberto vargas sorra, tatay ko

ki nazaria arcilla talla, nanay ko

 

sinda ang naghubog kang sakong pagkatawo

poon ipinangidam sagcod maging tawo

na naka-ankla sa pagtubod sa manal na Dios

 

kapobrehan ang dalan na pinaagihan ninda para sako

tanganing pirming magsandig ki Santa Maria

 

ki sonia lotivio millete, agom ko

 

naging katambay sa paghubog ning samong familia

segun sa samong cristianong ginicanan; sagcod

kasabay sa pagdusay ning buhay

sa pagsusod sa tamang dalan

 

ang samong mga aki –

 

si angelica-frances, angel na samong inatang sa Kagurangnan

duwang aldaw pakamundag, pakatapos syang mabunyagan

 

sila peachy (caiba si gerry, agom; alek & luke, mga aki)

nennen and abeth, mga burak kang samong pagkamoot

na ngonian iyo na ang masarig

na mga harigeng sakong nasasandigan

 

sinda ang mga naging caibahan sa pagbatlay

sa gakar√Ękagang buhay sa kinaban

tunay na nasasakitan

 

pero, salamat sa

 

SATONG SIMBAHAN, ang unikong universidad

ning TOTOONG DUNONG na ANG DIOS PAGKAMOOT

 

ang ilaw sa dalan

ang tariscog sa pagtubod

ang pailihan kung nasasakitan

ang caibahan sa kaogmahan

 

DIOS MABALOS!  DIOS MABALOS!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: