Puede pang makalusot an mga paraigtok

Mayad ta nagdangog sa miembros nin municipal IATF si alcalde Posoy na ibarik an curfew asin mag-imponer nin liquor ban.
Magpoon na maglangkaw an kaso nin COVID-19 sa isla, lalo na sa Virac, an mga ciudadanong gasunod sa mga health protocols, arog kan paggamit nin face mask y physical distancing, dismayado sa bakong istriktong pag-implementar kaini kan autoridad lalo na kan municipio asin kapulisan.
Cotana daa, regular na garibot an mga patrol car kan Virac PNP, gamit an trompa o megaphone para magpaguiromdom sa mga sutil na Viracnon pati na mga taga-ibang banwa.
Kaya lang, baguing dae man pigagibo, basta sana maagui, dae lamang suhayon an mga gataraning sa boulevard o mga lamay sa gadan na gaharampang an nakiinoman o mga sugarol.
Sabi ngani kan mga naalarma sa sitwasyon, cotana daa gibohon na alas nueve an poon kan curfew tanganing an mga paralamyerda magparibod nin sa oras segun sa hurit kan saendang mga agom, he! he! he!
Dapat man daang limitaran an lamay nin mga tigbak sa tolong aldaw sana magpoon na mahutad. Bantayan man daa an mga handaan, lalo na kasal, tanganing maiwasan an durupon-dupon nin katawohan. Kung ano an kapasidad kan lugar, sunodon an dapat na numero nin tawo. Isyuhan nin tiket an mga imbitado tanganing sinda sana an makalog. An sobra sa mga visita o mga daeng tiket, pabaronan na sana nin supot, he! he! he!


Iguang reparo an mga parainom sa pinaluwas na orden sa liquor ban.
Segun sa saenda na pirming matapsi an kimot, baguing sobra man an kapagbootan na bawal an pagbakal, pagpabakal asin pag-inom nin alak y nakaboyong na mga bagay.
Pano daa kung dati na sindang iguang tago na cerveza, Ginebra, Empe Lite, Tanduay, Fundador o Black Label y gusto man nindang mag-inom nin pampakaturog? O kaya makihampang sa bayaw, tugang o bisita?
Ano ngaya an gigibohon kan pulis, maaplay nin search warrant tanganing makalaog sa laguerta o harong nin parainom?
An simbag ni Major Perez, an jefe kan cuerpo de policia sa banwaan nin Virac, an bawal daa iyo itong pag-inom sa beerhouse, restawran, hotel, tindahan asin iba pang pampublicong lugar ta talagang dadakupon an mga paraboltok.
Alagad kung solo ka man sana o tolo kamo sa laog kan saendong harong, dae man daa makialam an autoridad afuera na sana kung talagang iguang okasyon.
Sa mga handaan na iguang irinoman, natural daang sinda mapunta lalo na kung dacul na tawo an gatilipon.
Kung isipon kan mga pilosopo, iguang lusutan an mga mahilig sa agua de pataranta.
Kung bawal an pagbakal o pagpabakal, an sabi ninda puede daa ining utangon, he! he! he! O kaya idonar na sana kung sisay an makatao, lalo na mga candidato, he! he! he!
Kaya ngani daa pabor an orden ni alcalde Posoy sa mga kandidato, ta dae man sinda puedeng akusaran nin pagbalga kaini kung an duwa o tolong bilog itao man sana ninda sa gahagad na votante.
Saro pa, dae man daa nakakahang sa orden kung papadusahan an mga paraigtok na duman sa Calolbon o Bato mapaboyong bago magparibod sa Virac.
Sabi ngani, an habo daa kadacul na rason, an gusto kadakul na paanos, he! he! he!


Bako man sigurong tuyo an sunod-sunod na brownout sa Islang Maogma.
Talagang kinulang man an kuryenteng pigadeliber kan SUWECO sa Dificelco caya natural marasyon. Saro pa, inabot nin lampas duwang aldaw an pagbalyo kan tie line magpoon sa Solong hanggan Balongbong, nagsabog pa daa an cutout sa Balongbong switchyard ta dae kaya an kusog kan kuryente.
Sala man na an enterong basol itao qui Cong Hector, lalo na kan mga kaalyado nin dating congresistang siyam na taon na daeng nahaman sa isyu kan kuryente.
Totoo, sa ngonian dae pa nacierto kung mapopondohan entero an submarine power cable kan Transco, alagad sa ngonian pa sana, mapipilitan caini an SUWECO na patanoson an saendang servicio tanganing dae abutan nin panahon na sinda makasohan nin pagbalga sa saendang contrata o caya salidahan nin ibang supplier.
Ngonian na maandar na an NPC, tibaad lamang mapanoan na an pagkukulang kan supplier

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: