VIRGEN MARIA, INA NING DIOS

(Ginutos sa librong “GLORIES OF MARY”

ni Saint Alphonsus de Liguori)

 

ang graciang winaras ning Dios ki Santa Maria

sobra pa sa katilipunan ning gabos na graciang

tinao sa mga angel sagcod mga santo

 

langit ang selda ni Santa Maria

aduman ang gabos nyang kamaw’otan

kaya danay na namamate nyang

ito ang sainyang harong

 

eternidad ang sainyang escuelahan

tukal sya sa mga bagay na temporal

 

katotoohan ang sainyang ilaw

guia kang sainyang buhay

 

malinig na consciencia ang sainyang libro

ang kaogmahan nya sa Kagurangnan

duman nya nagugunô

 

kabanalan ang sainyang panalmingan

ta kabinian ang gusto nyang imahen

na ginubingan ning Kagurangnan

 

debosyon ang sainting pampagayon

pirming handang gibohon

ang kabut’an ning Dios

 

ang sainyang pinakamaw’ot

ang makasaro sa Dios sa langit

ranga kang sainyang puso

yaman kang sainyang calag

 

ang sainyang kapakumbabaan

ang naging hagyan ning Dios

hare sa langit papuntang daga

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d