BURABOD NING PAGKAMOOT

burabod na malinig
ga burokbusok sa cusog
tuyong magtaong limos
sa mga nagtitios

naging sapâ ning pakisumaro
gikan sa mga maboot na puso
para sa mga biktima ning bagyo

mate’a ang ragasa ning pagkamoot
na lalong pinapacusog
ning tunay na pakidumamay

dai man lugod pag ulangon
ang limos para sa gabos
ning ano man na katibaadan
maging personal, technical, political
o ano man na mga dahelan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: