burabod | efren ETASOR sorra:

PAGHOROPHOROP SA 2022

silenciong maisog

nakalugad, nakabungog

maculog!

 

dahil sa culog

nataw’an ako ning cusog

 

balikan ang mga dalan

na sakong inagihan

tungkadon ang karadman

tibaad nakatago duman

ang mga kasimbagan

ano ako sa pagmate ning iba?

 

mga karinasan ang tuyong binabalikan

mga pagomaw, mitsa ning kaogmahan

 

sa pagmaw-ot mangyari ang asa isip

minacusog ang pagpahalaga sa sadile

 

estriktong gurang, aroganteng director

sabi kaso aking ‘angel’, “angry old man”

 

mga matarum na dila

mga pagmateng sala

 

gakarungkatong na lata

ego…..ego….ego….!!!

 

mga anino ning pagtios

ringaw na su Dios!

 

salamat sa silenciong maisog

namate ko na ako sarong pisog

 

magiging matimgas para sa gabos

sa tabang ning mahal na Dios

 

patawada man tabi ako

mga tawong na napaculgan ko

 

tabangi man ako tabi

magsarig sa Dios pirmi

tanganing ang taon 2023

maging mabunga para sato

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: