burabod | efren ETASOR sorra:

T A P O S N A

tapos na ang eleksyon

 

bida ang nanggana

culog ning nadaog

 

pero, ano pa

maghiwas na

 

kitana

magpadagos sa pagbatlay

maglakaw sa tamang dalan

 

dalan ning katoninongan

dalan ning pagkasararo

dalan ning pagkamoot

 

cargahon ang cruz

ang satong kaligtasan

sa cristianong pagtubod

 

ang dai ta naisihan

tibaad adian sa enotan

ang tunay na kaogmahan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: