ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Mahigos an mga alalay ni Cong Hec

Mahigos an mga candidato ngonian sa pagvisita sa mga baryo, caya dapat man samantalahon kan mga residentes na makahoron an mga ini.

Orawang adyan sinda, makihumapot kan mga plano harimbawang manggana. Kung posible, ipabaya na sa capitan del baryo o matanda an pagsolicit ning kung ano, ta sa maabot na Mayo 7-8-9 matarao man an mga ini, lalo na itong mga iguang bala sa kanyon.

Dae man tabi pagkawatan an mga candidato, lalo na kung habo man ninda magsayaw ning Paro-Paru G. Dae na siguro mareclamo an mga ini kung boltok na, alagad kalaen na paghilngon ta mga toltol man ini y pamilyado.

Ta kung padagos an gaweng ini, kakawatan man kamo kan mga candidato harimbawang manggana man sinda.

*****

Magpoon ngonian magtiripid na ngona sa paggamit nin corriente, ta nagdagdag na nin singil an Napocor.

Kung aldaw man, dae na pagpalaadon an bombilya o ano man na ilaw na nakakabit sa corriente.

Ralabnoton an mga nakasaksak na dae man pigagamit. Bawas-bawasan an paghiling nin palabas sa telebisyon y an asikasohon an trabaho o gibohon sa harong.

Ini kaipuhan lalo na ta mapoon na an summer, madugang an mga hydropower plants y an magiging mayor na parasuplay nin elektrisidad iyo an mga diesel genset na madaring mauyag.

An pagtaas kan presyo nin corriente kan Napocor ciertong susundan pa ta sige an langkaw kan presyo nin gasolina y krudo dahil sa pagsalakay ni Putin sa Ukraine.

An mayaman iyo an mga companya nin gasolina y krudo pati na an mga gaproducir nin corriente, ta garantisado nin gobyerno an saendang ganancia.

An cadaclan sa mga familia sa Isla Maogma madagdag nin poon dos cientos sagcos sanribo cada bulan sa pagbayad nin konsumo sa Dificelco.

Kung kaya nyo pa man magbayad, dae man nin problema. Pero kung dae na nganing ikabayad, dae na tabi magparapastidyo, magtios-tios na ngona sa pilang oras na corriente.

An mga iguang carruaje na gahigop nin gasolina y krudo, gamiton na ngona an motorsiklo lalo na kung dae man gadusnok.

Tipid na sa gasolina, libre pa an aircon.

*****

Sayang na hinari na an pagbitay sa mga napatunayan na nagkasala nin heinous crimes.

Cotana bakasyon sa impiyerno an pupuntahan kan parasira sa Supang na soboot mahampang sa halos mil quinientos na kaso nin pang-abuso sa saiya man sanang duwang macuapo.

Duman man sana daa sa harong kan lolo nangyari an krimen magpoon 2016 hanggan Noviembre 2021.

Kung pano ini nadiskubre, dae nang istorya an pulis.

An hapot, pano nangyaring dae nareparo an gibong ini kan sisenta y tres na lolo, na kung cucuentahon mo inubay an sarong macuapo cada tolong aldaw y an saro pang macuapo cada limang aldaw?

*****

Sige daa an pamintura kan mga tawohan ni Cong Hector sa mga proyecto nin DPWH sa Isla Maogma.

Sa sobrang higos, pati daa mga proyectong bako niya man y mga awat nang nahaman bago pa siya magtukaw nakadamay, he! he! he!

Bahala na caini an COMELEC kung papatongan nin pintura an mga kinahang kan saiyang mga alalay. Kung madagos man, isabay na sana an mga kinahang man na senyal kan dating congressman sa mga multi-purpose building, minsan cadaclan caini nagaba ni Rolly y dae pa nahingayad sagcod sa ngonian.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: