burabod | efren ETASOR sorra:

SA PUNTA NING TAGUNGTONG

sa punta ning tagungtong

ang barko mina taguy-ong

sa tampad ning dalacurang bato

na baging mga daan na manumento

 

ang kantong ini iyo ang tagbuan

ning silangan buda subsuban

kaya ang alpadura ga saralpukan

 

sa kahaputan ning mga dayuhan

kung inano ang islang catandungan

ang tagungtong mina taong kasimbagan

baging escarlatang ga lataw sa kadagatan

 

duman sa ga hareng kababanwa

ang tagungtong igwang tugon sainda

na saen man sinda makapunta

dai pagring’wan ang gayon kang isla

 

para sa mga gaparibud sa probinsya

ini ang enot na minacugos sainda

kaya sa paghapihap nya sa mga ginahâ

biyong mina uwang-uwang ang lancha

 

ang punta ning tagungtong

dai dapat katakutan

ang piga hunang isog ning dagat

sa katotoohan init ning pagkamoot

kang Inang Catandungan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: