burabod | efren ETASOR sorra:

ANG MISA-MISA*

nagimathan ko na ining misa-misa

ta kang saladay pa kami

ilibahan ang bilog na familia

maski gapuray-puray sa kapuypuyan

boda nangurugkutog sa sobrang ripot

ta piga pilit ni nanay kasi tatay

 

kaya kang ako man nagka-familia

ilibahan man kami sa misa-misa

surugnudan sa motor kaming lima

si abeth kasi nennen sa enotan

si peachy kasi agom sa murhinan

sa tahaw, su driver, ako an

 

sisay ang dai mapacanta sa “gosos”

Birhen ika ang pinili

Ina-on nin Dios Aki

Ta burak kang nabugasi

Burabod ning pagkabini

 

o dai mapasanong sa adios

na piga solo ni caidtong tang laloy

o ni caidtong manong ponso

Adios Reyna del Padre

Madre del Salvador

 

naka atender na ako caini sa ibang lugar

pero dai sinda caining gosos boda adios

 

iyo, dai satong ga tilinda sa patio

ning mga caonon: suman, ibos, puto

pero igwang libreng salabat o goto

na hinanda ning mga grupo o baryo

 

atâ, macusog ang burus ning gracia

sa kafreskohan ning maaaga

sa siyam na aga ning misa-misa

boda namate sa satong kultura

ang pagka dayupot ki Virgen Maria

na adian sa satong gosos boda adios

 

ginaha talaga kita ni  Virgen Maria

…. Isla amante de Maria

…………………………………………

*MISA-MISA- ngonian piga apod nang Misa de Aguinaldo.

Sabi daa dindi sana ini piga gibo sa Pilipinas bilang regalo

ning Simbahan sa satong nacion bilang iyo-iyong catolico

sa bilog na rona ning Asia.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: