Burabod ni efren ETASOR sorra:

DAI NING NATATAKOTAN

namundag sa

piot na payag

 

 

pinacusog sa

kantil ning kapungkohan

rampahug ning panahon

 

tinumang ang

ragasâ ning mga bahâ

bûhang ning mga sabang

kibrat ning kapangyarihan

 

bastang ang Dios asa daghan

dai ning natatakotan

 

ang kaluyahan naging kakus’gan

ang kadaihan naging kayamanan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: