burabod:

CATANDUNGAN: MASARIG!

pila nang bagyong macusog

sa satong isla ruminampahog

daing ibang nadadangog

hagubuhub na nakabungog

 

ripot….   takig….

takot….   kurugkutog….

 

nasasangkuban ning kadur’man’

daing ibang masasandigan

pagsarig sa Kaglalang

 

Kagurangnan!    Kagurangnan!

mahelak… kahelaki man

patawad, patawad!

 

kibrat ning kikilat

silyab ning paglaom

rinting minaparakpatak

daging ning pagtubod

 

sa lambang payag na nauyag

batong harong ang minatindog

lambang abacang duminapâ

sobrang pito ang mina-usbong

 

catandungan;  masarig!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: