Imbestigaran an mga nakinabang sa COPIT-19

Inaapodan an Commission on Audit (COA) na hingibiton an gabos na papeles kan mga contratang inaprobaran manongod sa campanya contra COVID-19.

Segun sa mga informants, cadacul palan daang mga gobyerno local an iguang mga milagro sa mga transaksyon na ini.

Igua daa nganing saro man na municipio na nag-arog man sa capitolyo sa pagbakal nin bagas na an presyo dos mil dos cientos, alagad saro sana daa an guminana, he! he! he! Tiba-tiba an mga invuelto sa transaksyon ta amot an barangaon. Herac man kan mga tinaltagan nin bagas, hanggan cinco o diez kilos sana sinda, mantang an masuerteng supplier y an saiyang mga kagurubay, ginatos pang bagas an kayang bakalon harimbawang iyo ini an gamitan kan deligencia.

Sa saro man na municipio, naghabo daang pirmahan kan sarong amo sa departamento an papeles sa pagbakal nin mga PPE o gamit kan mga health worker laban sa COVID. Triple daa pano an presyo kan mga ini, caya tinakigan siguro an amo ta tibaad dae siya maka-retiro.

An nakinakabang daa, natural mga politico kan municipio, he! he! he!

Magayon na kung harimbawang an mga auditor an makasil-ip kan mga diferencia sa mga papeles y procidimiento kan bidding, sinda na an magkaso sa Ombudsman tanganing dae ning masabi an mga akusado na sinda mga victima nin maating politica.

*****

Dacul na mga reclamo an nadadangog Ngonian sa biglang paghalangkaw kan bayadan sa kuryente ngonian na Mayo 2020.

Segun sa mga kagharong na nacarecibe na kan saendang Notice of Billing, sobrang cabanga an dagdag sa saendang bayadan kan nacaaguing bulan na Abril.

Sabi ngani, an mga consejal daa kan magcapirang banwaan, nagpasar na nin resolusyon na paapudon kan alcalde an manejamiento kan Dificelco tanganing magpaliwanag sa bagay na ini.

Para sa mga parabasa nin metro y mga opisyales kan cooperativa, madari sanang maipaliwanag an isyu. An masakit, kung pan-o masabotan kan publico an pariwanag. Dapat, sa ngonian pa sana, magpaluwas na an manejamiento nin ejemplo sa social media, sa paagui nin madari maintindihan na graphics kung pano ginibo an averaging para sa mga bulan na Marso y Abril kan dae sindang reading sa mga metro y kung ngata naghalangkaw an consumo para sa Mayo.

Dae man puede basolon an Dificelco sa nangyari ta gasunod man sana daa ini sa kapagbootan kan gobyerno nacional, lalo na an Energy Regulatory Commission (ERC) y National Electrification Administration (NEA) kan pagbawalon an pag-reading sa mga metro tanganing makarikay sa coronavirus.

Segun sa pariwanag kan manejamiento sa Marinawa, an bayadan para sa Marso, base sa average na consumo sa mga bulan kan Deciembre, Enero y Febrero. Kung susumahon mo an consumo sa kilowatt-hous (KwH) sa cada bulan na ini, y i-divide mo sa tolo, an simbag sa calculator iyo an ginamit na consumo sa Statement of Account na pinadara sa consumidor.

Siring man an ginibo sa bayadan para sa Abril, alagad an bulan na Deciembre tinucalan kan Noviembre ta abnormal daa an consumo sa Deciembre por sobre qui bagyong Tisoy.

Ngata ta pig-average? An bill sa cada bulan iguang inaapod na charges, na an cadaclan bakong fixed o paburu-bago depende sa operasyon kan mga planta. Caiba na dindi an Systems Loss Charge asin iba pa na bakong fixed an cuentada. Caya dae man puedeng biyoon an consumo nin Marso hanggan Mayo y saka cuentahon an bayadan ta iba-iba an charges sa cada bulan.

Ngonian, ta malang nakulong sa harong an gabos na miembros nin familia, y kung an gabos na ini iguang mga cellphone asin ibang gadget, sige pa an karawat nin DOTA habang naka-electric fan o aircon, natural mahalangkaw an consumo nin kuryente. Alagad, an tunay na consumo dae man naikahang sa bill ta pinag-average ngani.

Entonces, kung babasahon na an metro, natural halangkaw an maluwas na reading nin consumo.

Mahigit sisenta porciento an langkaw kan bayadan sa Mayo compara sa Abril, caya dapat magtipid sa paggamit sa kuryente.

Mag-urubay-ubay na ngona sa sarong cuartong aircon. Kung bentilador an gamit, sabitan nin tolong supot nin yelo an atubangan tanganing medyo magripot-ripot an hangin.

Kung kulang pa, guyodon an pridyider sa cuarto y buksan hanggan maaaga. Kung dai pa, mag-irinom tanganing mangaturog…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: