DAHIL SA PAGKAMOOT

by efren ETASOR sorra

 

nabuhay na

nabuhay?

 

nabuhay na si Jesus

aleluya!

 

dian siya nagadan

sa cruz?

 

cruz ning kaligtasan

kaligtasan?

 

cruz ning pagkamoot

pagkamoot?

 

oOo

 

 

“Dahil sa sobrang pagkamoot ning Dios sa kinaban, itinao niya ang bugtong nyang Aki tanganing ang sisay man na magtubod sainya dai magadan kundi magkamit ning buhay na daing kataposan”

 

– Juan 3:16

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: