D A I M A T A K O T

by efren ETASOR sorra

 

dahil sa pagkatakot sa COVID-19 dinara kita sa ligtas na lugar

 

ang satong HARONG

 

kasaro kang satong familia

ngonian na Semana Santa

 

maging sararo kita sa pagtios sagcod pagkagadan ni Jesucristong Kagurangnan

 

dangan sa pagrokyaw

kang Sainyang Pagkabuhay Liwat

 

“DAI MATAKOT”, sabi kang Amang Kaglalang

 

“maski malingawan nin sarong ina ang saiyang aki,

dai ko nanggad kamo malilingawan…

 

“Isinurat ko sa sakong mga palad ang saimong ngaran”

 

     (Isaias 49:15 – 16)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: