CAIPUHAN NINDA ANG SATONG PAGKAMOOT

efren “ETASOR” sorra

oras na ning pagpa-totoo

kang satong pagka-cristiano

mate-on ang pagtios satong mga tugang

victima kang pagsabog kang Taal bulkan

asa evacuation center sinda ngonian

mag aki, gurang, pobre, mayaman

kulang ning caonon, tubig, gubing, higdaan

dangoga ang hibî ning mga akî

ang bakhû ning mga gurang

ang agrangay kang mga ga-helang

ang kagamuhan kang mga magurang

ano man ang kaya mong ika-tao

daculang bagay an sa nangangaipo

Dios na ang magbalos can saimo.

apura na tabi, oras nang pagbuhay

kang piga apod tang alay-kapwa

bacong sa tataramon sana

tanganing maka-abot sa nanunungdan

ipa-agi lugod sa saimong simbahan

caipuhan na ninda ang satong pagkamoot

bacong sa aga, bacong nuarin pa man, kundi

NOW NA!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d