Isip-Isipon Ta | qui Tang Tacio:

Dos cientos cada rosnos

Binisita man palan ni Cong Yoloyo an mga binahang lugar sa saiyang municipio.

Kung ano man an itinaong tabang kan congresista, dae man sinabi. An nagluwas sanang osipon iyo na an inspeksyon matao qui Cong Yoloyo nin ideya kung anong proyecto an puedeng gibohon tanganing mabawasan an mga baha asin tilis.

Segun sa mga osipon, sinabi daa kan DPWH na dae man nin sala an contratista kundi an sobrang ulan.

Natural, kung dae man mauran, dae man mabaha o matilis, he! he! he!

Sabi ngani kan magkapirang opisyal nin municipio, kung dae daa sinadayan y linukdoan kan DPWH an mga canal sa Tamburan, cotana daa bakong masyadong golpi an bahal.

An sabi kan iba, dapat daang gibohan na nin drainage canal haring Tamburan padiretso sa Bato river. Dae bale na daang magurogasto alagad cierto man na marinas na efecto, lalo na kung dae masyado babawasan kan mga mahabas na politico an fondo.

*****

Grabe palan an pagtios ngonian kan mga nangaipo nin servicio nin abogado, lalo na sa pagnotaryo.

Sagcod sa ngonian, duwa sana daa sa mga atorni sa isla an iguang permiso sa RTC na magnotaryo.

An saro na nasa Virac an oficina dos cientos cada documento an hagad na bayad sa pirma y selyo mantang an nasa Pandan cincuenta sana yata an taripa.

Maguiromdoman na kan dacul pa an nakanotaryong mga abogado, cincuenta hanggang sanggatos sana an bayad.

Caya daa an mga gusto magparosnos sa abogado, duman na sana pigadara sa Pandan. Dae na baleng magastosan sa pamasahe basta makabawas sa gastos lalo na kung dacul na documento an bitbit.

An talagang daeng ikabayad na mga indigent, duman sa piskalya napilitan magpunta.

Alagad caipuhan ika mismo an mapresentar y mapirma sa atubangan kan atorni.

Saro daa nganing bag-ong aqui na babayi na na-confine sa EBMC, isinakay na sana sa ambulancia para magpaheling sa manotaryong abogado sa Hall of Justice ta iyo an pigasunod na reglamento.

Sabi ngani nin sarong atorni, caipuhan daa pan-ong magpagibo an sisay man na manotaryo sa mga paragibo nin selyo na accredited kan Supreme Court.

Caya dapat na maglarga pa an mga local na abogado para duman magpagibo nin selyo sa Maynilang kayganda.

Sa ngonian, pasensya sana daa ngona an publico sa harayong abogado sa Pandan y sa dolyar na notaryp sa Virac.

Sayang na daeng permiso magnotaryo sa Isla Maogma an mga abogado sa gilid-gilid nin city hall sa Maynilang kayganda, he! he! he!

*****

Kung Hei Fat Choy!

An mga masuerte daang mga tawo (masque bakong Intsik) ngonian na Year of the Water Rabbit iyo daa itong mga Ox, Tiger y Snake.

An mga Ox iyo itong minundag sa taon na 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021. Masuerte daa sinda ngonian sa cuarta y sa career, basta dae sana magparahambog.

An mga Tiger naman minundag nin 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022. Mantang dacul daang perac an maabot, masapar man sinda nin problema sa salud y dagdag na gastos.

Itong mga Snake (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) magcacaigua man nin suerte alagad caipuhan nindang magsugal sa mga desisyon.

Caibahan sa mga masuerteng tawo iyo sinda Gob Boboy, Cong Bong, y alcalde Samuel nin Virac.

Itong mga ibang minundag sa ibang hayop sa Chinese Zodiac, pasensya na muna ta dae sa tiempo.

An importante, lalo na kung bako ka man na Intsik, dae magproblema kung noarin kang taon minundag, ta an suerte maabot kung ika mahigos, matipid, matinao y hararom an pagtubod sa Kagurangnan.

*****

An listahan kan mga proyecto nin DPWH na pinublicar sa Tribune kan nacaaguing semana dapat na magin giya sa publico (bako sana sa nahubon ni Nestor) na magmaan sa pagpatrabaho kan mga ini. Cuarta nin publico an mabayad caya dapar na bantayan….

Dindi nadadaog nin mga ingeniero y politico an mga  notaryo  publico. An mga alcalde, gobernador y ingeniero sa DPWH , rinibo cada rosnos, he! he! he!

 

 

 

 

Baha, tilis

Chinese horoscope Year of the Rabbit

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: