burabod | efren ESTADOR sorra:

M I L A G R O !!!

saro kang mga namatidan ko

sa dalan ning NEOCATECUMENADO

“pray without ceasing”, lalo

sa mga masakit na panahon

 

pilang kagadanon ang hinampang

sa haros sarong buLan sa ospital

(limang aldaw sa laog ning ICU)!

 

iyo, mga espesyalista sindang doctor

sa puso, sa baga, sa bato, etc.

pero sa pagmate ko, igwang dimension

na dai kayang abuton kang saindang

kabatidan sa helang ning tawo

 

na nasa kamot sana ning mahal na Dios !

 

kaya dai ako nagtunong pagdasal

nakimalak na taw’an pa

ning buhay

 

sa lambang paga dialysis o

iba pang medical procedure

nakimahelak na sana ianod na man

ang mga causa ning sakong paghelang

 

tanganing makaparibud na sa harong

dindi sa makahoy saka maburak

na “laguerta ni Sonia” sa hayupohup

ning freskong hangin hareng dagat Pacifico

 

nagtugot ang mga doctor na maka paribud sa isla

pero “from hospital-to-hospital” sakay sa ambulancia

dai dapat maghare ning oxygen.

 

tinipon kung pila su mga bayadan sa ospital

na sobra sa kabangang million

sagcod su kapot na cantidad, kadak’lan

donasyon ning mga grupo o amiga/amigo

kulang pa su cuarta

 

kang magapod ang sarong oficina

pigapa submit ning pilang papeles

tanganing marelease su hospital aid ko

kaya na punu’an su balanse!

 

tolong aldaw bago magbiyahe sa ambulancia

igwang “good news” su mga doctor, dahil daa sa

resulta ning gabos na laboratory, pwede nang

deretso sa harong, baco nang sa ospital!

 

milagro, mga milagro!

 

totoo, ang mahal na Dios, dai gapabaya

minasimbag kang satong pigahagad

sa tamang panahon! sa tamang panahon!

 

Dios mabalos sa mahal na Dios

salamat sa mga amigo, mga grupo

na nagdarasaL sagcod nagtao

ning cuarta para sa sakong pangangaipo!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d