burabod | efren ETASOR sorra:

PANAHON NA!

nadangug ta na

ang mga plataforma

kang mga candidato

 

sagcod ang saindang PAGSUMPA

sa atubangan ta, na

daing darayaan

daing tarakutan

daing baracalan ning boto

 

ini na ang tamang panahon

na kita magdesisyon

susod sa satong consciencia

 

na dai nadungisan ning ano man

na kintab ning yaman

pananakot, o ano pa man

 

tanganing magsilang na

ang awat ta nang piga maw-ot

 

sarong govierno

na mataong DIGNIDAD sa gabos

mayaman man o pobre

lalo na su mga asa harayong lugar

 

kaya sa MAYO NUEVE

ibandera ta ang satong

SAGRADONG BOTO

 

tabangan lugod kita

ning mahal na Dios!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: