burabod | efren ETASOR sorra:

BANAL NA KABALIKTADAN

ang Aking hinabuan

ning mangmang na kinaban

dangan gustong ipagadan

ning hadeng makapangyarihan

 

dinulag sa banwang dinulagan

kang Sainyang kamagurangan

rinibo nang naka-aging panahon

su banwang hinabûan naging pailihan

 

ah, banal na kabaliktadan

ning mangmang na kinaban

 

pag-abot ning panahon na talaan

nagbalik sa banwang namundagan

bacong sa mayaman na ciudad ning belen

kundi sa dukhang kapungkuhan ning nazaret

 

duman Sya nagdacula sa pangangataman

kang Sainyang mga magurang sa kinàban

Maria, ang piniling babaye sa gabos na panahon

Jose, ang panday na pusog sa pagtubod

 

nagdacula Sya sa kadonungan

kadonungan na gikan sa bulanos na katotoohan

katotoohan na gikan sa Amang Makakamhan

tinahoy ning maogmang pangangataman

kang mga magurang na nagimathan

 

sa tarum kang evangelio

nayugyug ang mga mga templo

natakot ang mga taga palasyo

pinadacop sa kasàlan na imbento

 

pinasakitan, nagadan

nabuhay liwat!

 

lalong nagliyab ang riwanag kang Ilaw

lalong naglacop ang cusog ning Katotoohan

lalong nag sup-ay ang buros ning Buhay

 

ah, banal na kabaliktadan

ning mangmang na kinaban!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d