burabod | efren ETASOR sorra:

Santa Maria Inmaculada: I N A

ika na pinili ning mahal na Dios

sa gabos na babaye sa kinaban

na maging ina kang sainyang Aki

kaya pinano ka ning gracia

na maging cusog mo bilang

Ina ni Jesucristo

 

tinusok ang puso mo ning ESPADA

dahil kang saimong pagiging Ina

kang bugtong na Aki ning Dios

magpoon sa baryo ning Nazaret

sagcod sa tuktok ning calbaryo sa Golgota

 

sa balaog ning graciang regalo saimo

na mina sinag sa saimong pagkatawo

naging inspirasyon ka ning mga discipolo

sa pagbalangibog kang evangelio

 

dai ka nakulugan kang kagat ning kagadanan

ta poon kang magsakat sa langit si Jesucristo

gusto mong makasunod na sainya duman

 

kaya kang magabot na ang saimong kagadanan

nagbaba ang hukbo ning langit

tanganing cuahon ka, body and soul

sa canta ning kori ning mga angeles

caibahan ang saimong Aking si Jesucristo

 

poon caidto, ika ang naging tagapagultanan

ning tawo sa Dios lalo na kung

namate kang saimong PAGKA-INA

ang gabat ning kasumbikalan ning tawo

 

minababa ka tanganing ipahayag

ang mensahe ning langit sa mga tawo

bakong sa mga mayaman o maginoo

kundi sa mga simpleng taga baryo

 

-ki santa bernardita, sarong parakahoy

sa lourdes ning francia

 

– kila lucia, francisco & tugang, mga

para ataman ning carnero sa

fatima ning portugal

 

– o ki juan diego na taga baryo ning tepeyak

sa guadalupe, mexico

 

INANG MARIA INMACULADA

patrona kang samong pobreng isla

ipamibi mo man tabi kami

 

A M E N

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d