Malabnot daw ang ocho milyones na buya?

Nagpoon na an typhoon season sa pag-abot ni Jolina.
Mayad nganing dae sinunod kan bagyo an hula kan PAGASA na ini manggigilidan sa silangan kan Isla Maogma ta cotana radas na naman an satong mga kabatagan, atanag igua nang pigatindang mga bongolan, lakatan y lapit nin hadi sa saod.
Tama an hula kan JTWC kan Estados Unidos na babardahon ngona ni Jolina an Samar.
Igua man siguro nin epekto an mga pamibi qui Nuestra Senora de Penafrancia, lalo na ta kapiyestahan sa aldaw na ini.
Kung igua pang mga masunod na bagyo, lalo na itong iguang darang suoy, saka ta matesting kung inano man an mga buya kan PPA na soboot binakal nin ocho milyones cada saro.
Naka-angkla man daa ini sa irarom kan dagat caya dae man malabnot kung darakula an lungso o macusog an surog.
Harimbawang mapatod an pisi o cadena caini, aanodon ini kung saen.
Bahala na an makakua kung guyodan niya pabarik sa pier o ipatubos sa contratista kan PPA. Igua pa man sigurong tada sa deligencia, he! he! he!


Padagos an laban ni dating alcalde Samuel Laynes contra qui Mayor Posoy.
Segun sa mga osipon, dapat daa ngonang daogon caini an incumbent tanganing dacula an tsansa sa itaas sa 2025 o 2028.
Kung magsawsaw man an ex-future Congressman Rey Mendez y PBM Bani Balmadrid, apat gabos an ibutasan sa tahaw kan rueda. An daculang pusta y maorag sa pakol iyo an maganang maldos, he! he! he!
Sa bise mayor duwang babaye an malaban: si bise Arlynn y dating alcalde Flerida.
Natural, mas lamang an incumbent lalo na ta doctor y marinas man an padalagan sa consejo municipal.
Alagad an dating mayor igua man nin kalamangan, ta duwa an consultant harimbawang makatokawL an saiyang esposo y an saiyang dakilang alalay, he! he! he!
Magayon caini igua pang sarong magbali sa derby. Ano daw kung magtapsok na si consejal Sonny, ta beterano na sa sanggunian y dati nang napurbahan kan mga votante sa pagtaltag nin sabon y shampoo?
Marinas na alternatibo an dating PBM, lalo na ta hararom man an bolsa caini, he! he! he!


Puede pa daang magtimpla nin kape na daeng azucar caya adyan pa si Cong Hec qui Gob Boboy.
Baad ngani daa dagdagan pa nin creamer an gatas, ta kung magdiretso na magcandidatong bise gobernador si Bos Te.
Cierto na man daang madalagan sa pagka-gobernador si JB Wong, na awat nang dae naheling sa Isla Maogma. Bubutsanan na siguro an mga negosyo sa Maynilang Kayganda, pati na an pagpatogdok nin mga edificio.
Kung dagos na ini, dindi matesting kung igua pang amor an mga votante sa mga Wong y kung dae pang bawas an saendang mga lideres sa barangay.
Masakit bayaan an alagang hayop sa saimong lugar sa bukid na daeng maataman o mabahog man lamang. Mahanap ta mahanap ini nin ibang lugar na iguang pagkaon o mabahog.
Iyo man ini an dapat na isipon ning kang sisay man na maambisyon magkandidato sa halangkaw na puesto sa Isla Maogma.
Bako sanang sinakong imo an saimong bibitbiton kundi dapat sigurado an mga lideres na iyo an paaguihan kan ayuda. Kung espiya o makipilak ang natawan, tapos an laban…


Natapos na man sa wakas an bag-ong edificio kan municipio nin Caramoran.
Decada ma an nacaagui kan magpurba an dating alcalde, binayaan an nahaman na mga poste. Pinun-an naman alagad dagos man pigdelinsyahan caya dae nahaman.
Kung susumahon, lampas nang sisenta milyones an halaga kan municipio na hali sa utang sa bangko na an mabayad iyo an mga ciudadano kan banwaan.
Mayad nganing pursigido an presenteng administrasyon sa pangengenotan ni alcalde Glenda Aguilar y bise alcalde Chyrrel Barro.
Ta tapos na an proyecto, mapoon naman sinda magpaguiromdom sa mga votante lalo na ta sinda an mayor na magkalaban sa puesto.
Pero igua pa daang apat na gustong maglansar kan saendang kandidatura.
Kung sisay an mga ini, maisihan ta sa mga masunod na aldaw.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: