burabod:

P A N D E M I A

takot

pantakot

pagkatakot

 

ano daw naman

ang paghururon

kang mga faraon,

 

nganing ipadagos

ang pagpaturon

kang torre ning

babel?

 

ang mga hangag!

 

hare pagkutaw

sa ginibong tamaw

 

ang lagud

matundag

ta talagang

matundag

 

dangan ang sabang

magiging marinaw

………  n a m a n

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: