Isip-Isipon Ta:

Iguang milagro sa DOLE?

Igua palan ning nangyaring milagro sa DOLE provincial office.

Segun sa mga kimotan na reclamador sa barangay Capilihan, dinara daa kan DOLE an saindang Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD).

Kan Deciembre 7, 2020 daa, quinceng mga tawo an pigrecruit kan sarong taga-DOLE para maglinig kan kapaributan, lalo na tinampong igua pang kalat na hinubon kan bagyo pati na an MRF kan barangay. Diretso man daa uyon an mga ini ta pasueldohon na daa dagos pagkaaga.

Nagpoon daa sinda Dec. 8 minsan dae man nin tinaong pirmadong contrata o documenting mapatunay na sinda nasa TUPAD na.

Alagad kan fecha 14, pinatonong daa sinda kan taga-DOLE ta dae daa nakabali an barangay sa pag-release kan fondo.

Sagcod sa ngonian, dae pa sindang noticia kung mababayadan pa an saendang pagpagal, ta dae man daang sabi an DOLE kundi maghalat-halat.

Mayad pa daa an icaduwang batch na pigrecruit sa TUPAD ta nabayadan na masque diit sanang aldaw an pigtrabaho, duman pa sa privadong lote, he! he! he!

Quince man daang tawo an pigrecruit sa 2nd batch, alagad an pito daa duman mga kafamilia kan taga-DOLE na dae man nagtrabaho.

An walong natada dinara sa privadong lote na cagsadiri daa ning gatrabaho sa abroad. Duman sinda gagabi magpoon alas siete hanggan alas dies asin tolong oras man pagkahapon cada Sabado y Simba sa laog nin sambulan.

An masakit palan ta bago pa man sinda piglista sa TUPAD, pinatuga daa sinda na sa cinco mil na saendang marecibe, sanribo an mapunta sa recruiter.

Aldaw daa kan pag-claim kan bayad sa TUPAD, nag-apod na an recruiter para magpaguiromdom kan saiyang parte.

Nagduman sa DOLE an grupo para mag-clain kan saendang tracking number na itao sa remittance agency. An saro ngani sa nagtrabaho nasa Legazpi na, kaya an menor de edad na aqui kan sarong kaibahan an nagpirma sa papel para saiya.

An tracking number kan nasa ibong duman na tinao sa recruiter. Siya na man daa an nagkubra kan cuarta sa remittance agency. Kung pinan-o ta bako man siya an claimant, dae ta isi.

An cadaclan daa sa walong reclamador hinagadan nin tig-sanribo, alagad an saro naggumod-gumod caya quinientos sana an dinuhor.

Bahala na daa an DOLE mag-imbestigar sa barangay sa mga pangyayaring ini, ta igua man daa sindang evidencia.

Iyo man ini minsan an masakit sa dacul na cuartang panartag kan gobyerno. Kung bakong payroll padding an gigibohon, maquis-maquis sa oras, o pagkaltas sa sueldo an gigibohon kan mga maitom an kalag.

Kung maogma daa an nagrecibeng taga-DOLE kan makua niya an manangribo, tibaad sing-otan na ini nin maripot ngonian….

*****

Dapat padagoson kan PNP an saendang pagdakop sa mga parasugal sa barangay, lalo na an mga recipiente nin quince mil cada tolong bulan sa 4Ps.

Sayang an pagtao kan asistenciang ini kan gobyerno na hari sa pigabayad na buwis kan mga may trabaho kung uuboson man sana kan mga daeng trabaho sa sugal, alak asin sigarilyo.

An iba man, bako na pagnegosyo o pag-ataman nin gulay o hayop an pigapabuagan kan cuarta kundi an pagbakal nin mga telebisyon, sound system o pridyider, pati na satellite TV.

Maculog sa boot kan mga parabayad nin buwis na maheling an saendang pinagaran na pigawaldas man sana sa daeng dating mga bagay.

Cotana, haleon na sa listahan an mga familiang dae man nagagamit sa patanos an itinaong asistencia.

*****

An kaso kan mga tablad na 4Ps pareho man kan cadaclan kan satong mga parahagot y parasamhod.

Segun sa istorya, mangutang an mga ini sa capitalista para sa saendang pagcaon pagtukad sa pungko. Alagad pakababa kan ginatos na kilo nin abaca o lasa, an cuartang nakua ibakal man nin Ginebra, Emperador, San Miguel Beer o Fundador, idagdag pa an masiram na pulutan para sa duwa o tolong aldaw na irinuman.

Pakapawasi, dae na naman nin imo. Mangutang na naman para maghag-ot.

Pirmi na sanang iyo ini, caya gayaman lalo an mga parapautang na cotana iyo an magtabang saendang maging responsable sa pagkapot nin cuartang pinagalan, pwe!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: