ANG SATONG MISA-MISA

nagimathan ko na ining misa-misa
ta kami kang saladay pa sana
ilibahan ang bilog na familia
si tatay, nanay sagcod kaming lima

kaya kung ako magka-familia na
ilibahan man kami sa misa-misa
surognod sa motor kaming familia
si agom, peachy, nennen, abeth, ako

ngonian na panahon ning pandemia
apesar kang pagbawal sa katawoham
rikayan mga salamuhâ sa kadaklan

dai natakot sa ragit ning covid 19
dai nasanggâ ning maisog na panahon
mina-sunod sa nagimathan na tradisyon
sa simbahan na rinadas ning 3ng bagyo

bacong katagasan ning payo
kundi sarig ning pagtubo
bacong kapritso ning pagkatawo
kundi pag-utob ning debosyon
pagtagbo sa Dios na maabot

naka-atender na ako sa ibang lugar
pero piga hanap-hanap ko ang “gosos”
boda ang satong magayon na “adios”

macusog ang buros ning grasya
sa kafrescohan ning maaaga
mga tawong pinagsaro sa eukaristiya
na naka-ugat na sa satong kultura
pagkadayupot ta ki Inang Maria

ad Jesum per Mariam!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: