Mestizong calag sa purgatoryo

qui Tang Tacio

 

Iguang istorya na nakaabot sa mga nanunungdan sa capitolyo na saro palan na calag sa consejo municipal nin Virac an naregalohan nin sarong contratista.

Segun sa osipon, Enero pa daa isinakat sa consejo an pigahagad na permiso sa proyecto alagad inabot nin tolong bulan bago naaprobaran.

Sabi pa, cadacul sanang mga rekisitos an padiit-diit na hinagad hanggan magtao na nin presyo an ginagalangan na honorable: cincuenta mil pesos daa, alagad natawadan pa man nin sobrang cabanga.

Dae man daa sinabi kung sisay an consejal, pero maputi daa, he! he! he!

Bahala na an banwaan magtoom kung sisay ini, ta tibaad masala pa ako.

*****

Ngonian, natural na ini sa satong mga elegidong opisyal sa local na gobyerno.

Ta kung dae sinda makimaskimas habang nakatukaw sa puesto, dae sindang gagastoson na pambakal nin voto sa masunod na eleksyon. Dae pa ngani diyan an saendang mga pangduhor sa nangangaipong mga votante, pangtaya sa tupada o paykyo, o caya pangsustenir sa icaduwang kaguranging aqui.

Iyo man ngani ini an gibo sa Congreso kan mga honorableng representante nin mga banwaan.

Igua ngani kitang dating congresista na bago maglaog sa sesyon, hahapoton ngona an chief of staff kung iguang mapagcuartahan sa sesyon, he! he! he!

Isipon nindo na an pagpa-aprub nin prangkisa sa saro sanang estasyon nin radio, segun sa mga nacaisi, an hagad kan comitiva maabot sa diez milyones pesos. Inano pa daw kung higanteng companya sa media arog kan ABS-CBN o GMA?

Inda sa Sangguniang Panlalawigan kung igua man nin nagharagad qui Santa Claus kan aprobaran an permiso kan gobyerno provincial sa nasabing importanteng proyecto sa Virac. Posibleng igua, ta mas dacul ngani an contratista sa mga bocal.

*****

Madari man sana daa maisihan kung an hanap kan honorable, magpoon consejal hanggan alcalde, gobernador, vocal, o congresista.

Pag sige na daa an hapot caini na iba an tono o caya aban-aban sana an hanap nin papeles o pagpa-reset kan committee hearing, gusto na ini magsungkal sa bahogan, he! he! he!

Dapat sensitibo an gahagad nin pabor, tanganing dae na magparaawat pa an hororon.

An jukebox, kan panahon, dae matugtog kung dae huhulugan nin sinsilyo. Siring man an bolpen nin mga elegidong opisyal, magabat na bitbiton kung daeng pampagian, he! he! he!

Caya igua man nin punto si Pay Digong kan hagadon niya na bag-ohon an bidding rules tanganing an pinakahalangkaw na bid an manggana, imbes na an pinakahababa. Cabale na siguro sa mark-up an mga lagay, komisyon, pahanglas, aceite, krudo, pamirindal, painom, pabalon, pamasahe asin iba pang mga paogay sa mga maribong an payo ta daeng cuarta.

*****

Minsan sinabi na kan IATF y DILG na bawal pa an bulang sag abos na lugar na nasa quarantine, igua palan nin sikretong tupada na nangyayari sa Virac y San Andres.

Segun sa chismosong pirming daog sa sultada, an tupada daang ini limitado sana an makabali y an sultada saro hanggan tolo sana. An paghiling kan mga presente, silencio sana arog kan administrasyon ni alcalde Posoy.

Kung ika mapataya o caya mapadara nin manok, an ipadara na sana saimo video kan sultada pati na an ginanahan harimbawang masuerta an saimong maldos.

An mga nakaisip kan tupadang ini dae daa maimbitar kung dae ninda sigurado na iguang pangtaya y bakong chismoso.

Igua na daang nangyari caining tupada diyan sa laog kan campo nin Philippine Army sa Lictin, tapos diyan sa laog man kan farm nin sarong dating alcalde asin kung minsan sa roof deck nin magcapirang halangkaw na edificio.

An minimum bet lampas treinte mil y an tarayaan minaabot nin halos cien mil.

Dae man daa ini madadakop ta an mga invuelto mga opisyal nin Army asin pulis. Caya an maginibo na sana kan awtoridad magsagin-sagin sa pagsalakay y huritan an mga invuelto na maghuway-huway lamang, he! he! he!

*****

Ano na daw lamang ang nangyari sa proponidong bag-ing pamasahe sa tricycle na nakapendiente Ngonian sa opisina ni Mayor Posoy?

Awat na daang tios an mga pasahero sa kariog na bayad sa pagsakay. Matapos na lamang an MGCQ, dae pang nahaman an municipio tanganing mabawasan an saendang pagtios. Silencio na ngona kita ta gaisip pa siguro an satong lideres….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: