burabod | efren ETASOR sorra:

K A U U M O K !

tinaw-an akong buhay

maski ngani bacong angay

 

pinadacula, pinacusog

tinaohan ning dunong

 

inilawan ang mga aagihan

sa riwanag ning kabitoonan

 

sinugo sa mga piligrosong lakaw

daing ibang caibahan kundi pagtubod

 

pilang mga makapangyarihan ang hinampang

sa pagpahalaga sa karinasan ning kadaklan?

 

pero

namamate kong igwa pirming ga sanggawad

kung ang libud-libud sako minaturmod

 

sisay ining pirming ga ginahâ sa sako?

 

kung bacô ang Dios na iminuklat sako

nila Nanay kasi Tatay……

 

ang Dios na pinadacula sa puso

 

kang satong Simbahan!!!!!!!!!

 

Sisay?????

 

KAUUMOK!

 

KAUUMOK TALAGA!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: