burabod:

PADAGOS ANG PABABAGO

PADAGOS ANG PABABAGO

dating kidayad kang buhay

sa maogma tang isla

gabos magturugang, mag-aramigo

ang sarong baryo, sarong familia

pinagsaro sa pagkamoot

paturuwang-tuwangan

daramayan sa pagbuhay

buhay na pinagsarô

sa banaag ning aldaw

sa hangus ning kadagatan

sa hapihap ning kakahoyan

atâ, lalong pinacusog

ning bagyong maisog

nag-abot  ang bagong mentalidad

politica ang pangaran….

sensibilidad ning katawohan

rinampahug ning kabubuwaan

mga familia nagkabarangâ

mga parientes naglaraban

mga amigo nag-tilimahan

mga kanatad nag-baranggâan

mga pungko inanitan

mga sapa kinaradkadan

mga burabod tinambunan

mga subâ sinagupan

padagos ang pagbabago

ang sabi daa, asenso

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: