burabod:

SI POPOT NA MABOOT

si popot maboot

maski siya pobre

matanos, mahigos

 

marinas na agom,

maogmang ama

maski kulang ang

inadalan

mayad ta mayad na

kanatad

 

pero sobra talagang

masusup’gon

 

kang bagyong nina

narumpag su harong

ninda

pig retrato ning para

censu

totally damaged ngani

daa

 

pero dai siya nagharat

kang ayuda

dagos pinatindog harong

ninda

masilongan lamang kang

familia

 

kaya kang mag waras na

kasu P30k

para sa “totally damaged”

dai siya pig taw-an

ta tindog daa ang harong

niya

 

nakimahelak maski

lamang trapal

simbag sainya, “baco taka

man pinangaki”

dai na nagribok si popot

ata ngani ta masusup’gon

 

ngonian na bagyong rolly

dapa naman ang harong

niya

naka report “totally”

naman

siempre, arog kang

kina-ugalean

dagos naman pinatindog

ang harong

 

harigeng inanay na ning

panahon

lanob  na tinarakripan

atop na mga yerong

pinurumponan

mga baldeng pang-sarod

sa uran

 

sagcod ngonian dai pa

na ab’tan

maski sarong yero ni

cemento

 

ang maw-ot ni popot

sana igwang mag abot

filantropong tawo o grupo

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: