ISIP-ISIPON TA | qui Tang Tacio:

Iguang pahayahayan sa DPWH?

Dae pa ngani tapos an treinta dias, nabawasan na daa nin kakamping alcalde si Congressman Yoloyo.

Segun sa mga Marites sa banwaan nin Bato, nangahang daa si alcalde Johnny, kaibahan an candidate kan municipio sa Binibining Pilipinas na si Eiffel Janell Rosalita, para maghagad nin tabang pinansyal.

Pinadagos man daa an grupo sa harong ni Cong Yoloyo, alagad inabot nin sobrang sarong oras bago sinda sinil-ip kan esposa ni Cong.

Nasa miting palan daa an mag-agom sa grupo ni dating alcalde Posoy kan Virac, para siguro paghoronan an mga gigibohon na pambawi sa gastos sa eleksyon, he! he! he!

Kung niluwasan lamang nin kape, maripot na tubig o Skyflakes an gahalat na mga taga-Isla Maogma, dae man sinabi kan mga Marites.

Kan inabot na daa nin saro y may cabangang oras nang tinganga sa kisame an grupo ni alcalde Johnny, nagdesisyon na sindang magluwas para mangodto na sana sa restawran.

An kinaluwasan daa kan pagngayo-ngayo sa bag-ong kagurangnan, mismong si alcalde na sana an nagdohor nin cincuenta mil para lamang iguang ikadagdag sa gastoson an kandidata.

Segun sa sarong derotadong candidato kan nacaaguing eleksyon, sa otro daa mas magayon na kung masolicit nin suporta para sa candidata sa Bb. Pilipinas o ano man na mga pageant, dae na pagpaibahon an magayon na daraga, ta tibaad allergic diyan an congresista, he! he! he!

*****

Ngonian na semana, adyan na daa sa DPWH malaog an mga dating alalay ni alcalde Posoy sa municipio nin Virac.

Ini daa bilang pagmidbid ni Cong Yoloyo sa tabang na itinao kan derotadong alcalde kan nacaaguing campanya.

An hapot daa kan mga orihon na mga dating kairibahan sa trabaho kan mga masuerteng alalay ni Posoy, kung saen diyan sa DPWH maga-oromon-omon para magparipot an mga ini?

Sabi ngani daa kan mga tsismoso, an hagad daa kan congresista, bako sanang labing veinteng mga trabahador an ilaog kundi pati magcapirang tawo sa oficina para mabantayan an mga pagpabidding kan mga proyecto.

An pagcaisi kan kadaklan, an mga pinalaog ni derotadong congresista Hector kan nacaaguing tolong taon, anas nadestino sa maintenance para maging caminero o paragabi sa tinampo.

Entonces, bako man na maripot an dapat na destino kan mga malaog na alagad ni Yoloyo, kundi mainit, maaningahot, maati y mapagal.

An suhestiyon nin sarong suwail na contratista, magcaoroyon ngona an congressman y an mga contratista sa pagbaranga kan mga proyecto.

Kung mangyari, an gabos na makakoa nin proyecto, an ibayad na deligencia bakong papel na imo kundi puro sinsilyo.

An mga sinakong sinsilyo, idara diyan sa DPWH asin duman pagbilangon kan mga naglaog na mga tawo kan bag-ong kagurangnan, he! he! he!

*****

Inaapodan an mga nanunungdan sa banwaan nin Pandan y Caramoran na pagrapadohon ang saendang mga jefe kan mga pulis na baguing dae nang pakialam sa mga ilegal na parasira.

Halos dae na daa gahari an mga parabomba y parabuso gamit an compressor sa kadagatan kan duwang banwang ini, caya an posibilidad na maubos an estaran nin mga sira sa maabot na panahon.

Nag-aksyon na man daa si alcalde Takoy sa saiyang mga nasakupan alagad baguing dae pang nahiling na hiwas sa administrasyon ni Mayor Glenda.

Kung ngata buta-bongog an mga autoridad sa Pandan y Caramoran, magayon na maisihan ta tibaad nakaakab na nin lapu-lapu an saendang mga kimot oro-aldaw.

Magcapira na daang taon na dae nang nadakop na mga ilegal na parasira an mga pulis sa Isla Maogma.

Igua man cotana sinda nin fondo sa Peace and Order and Public Safety (POPS) Plan na tinataohan nin minilyon na fondo kan mga local na gobyerno.

Reparoha niyo lamang an bagay na ini, alcalde Takoy y Glenda, ta bako sana kamo an batid magkaon nin lapu-lapu, tangigue, malasugui, cogita, canoos,  pusit, asin iba pang nasa dagat….

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: