burabod:

BANAL NA KABALIKTADAN

ang Aking hinabûan

ning mangmang na kinaban

dangan gustong ipagadan

ning hadeng makapangyarihan

 

dinulag sa banwang dinulagan

kang Sainyang kamagurangan

mga rinibo nang naka-aging panahon

su dagang hinabûan naging pailihan

 

an banal na kabaliktadan

ning maisog na kinaban!

 

pag-abot ning panahon na talaan

nagbalik sa banwang namundagan

bacong sa mayaman na ciudad kang belen

kundi sa dukhang kapungkuhan ning nazaret

 

duman Sya nagdacula sa pangangataman

kang Sainyang mga magurang sa kinaban

Maria, ang pinili sa gabos na panahon

Jose, ang panday na pusog sa pagtubod

 

nagdacula Sya sa kadunungan

Kadunungan na gikan sa bulanos na Katotoohan

Katotoohan na gikan sa Amang Makakamhan

tinahoy ning maogmang pangangataman

kang mga magurang na nagimathan

 

sa tarum kang evangelio

nayugyog ang mga templo

natakot ang mga taga palasyo

pinadacop sa kasalan na imbento

 

nagsakit, nagadan, nabuhay liwat

 

lalong nagsilyab ang riwanag nong Ilaw

lalong naglakop ang cusog ning Katotoohan

lalong nagsup-ay ang buros ning Buhay

 

ah, banal na kabaliktadan

ning maisog na kinaban!!!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: