Rizal and Catanduanes (First of two parts)

In two days, on June 19, it will be the 159th birth anniversary of Jose Rizal. Surely, Catandunganons know of the national hero. But it should warm their hearts to be informed that Rizal also knew of Catanduanes, and in glowing terms. This can be gleaned from Rizal’s “Annotation of Morga’s ‘Sucesos de las Islas Filipina’”, published in 1889.

PAGPA-SALAMAT SA SAKONG PATRON, SAN EFREN DE SIRIA*

salamat sa saimong inspirasyon –

maglakaw sa dalan ning Kagurangnan
maging macusog sa pagsunod sa katotoohan
mapakumbabang mag-ako ning kaluyahan

ANG UGALE

ang ugale ning tawo
mina gikan sa puso

ANG ESPIRITU NING ISLA

Awit ning Burabod….

ANG ESPIRITU NING ISLA

ang espiritu ning isla
baging hadoc ning amihan
mina-taong buhay
sa islang maogma…

sa mga tawong masarig
kabagay ninda abaca
kung paghil’ngon maluya

sa bagyo minaluhod, minadapâ
pero pa gang hagusuhus naghupâ
minatubo ang dacol na saha

pigaputol, pigawak-is
pigapaagi sa tingong maisog
pero hare sa saindang ginhawa
ang matuos na sabót

sabót na minabugkos
kang pusong catandunganon
maugay, maboot, dayupot
madunong, mahigos…

ang pagsarig nakagamot
sa pagkamoot ning Dios

ANG BURABOD

ang burabod mina ilig na tubig diit-diit   pero daing tunong ang buros   panghimaha sa tawo sagcod mga hayop   pampataba sa mga burak   dahil sa burabod maogma…

SANTA MARIA, SAMONG INA

dahil sa saimong “FIAT”
namundag ang BITOON  sa kinaban
na pinadurum ning kasalan

DANGOGA!

kidayad pagdangogon
boses ning katawohan

poon sa familia
sagcod sa kapilya

PAMIBI NING BURABOD

pagomaw sa Saimong kabanalan
Dios ning Langit asin daga

DAHIL SA PAGKAMOOT

nabuhay na
      nabuhay?

nabuhay na si Jesus
        aleluya!

QUO VADIS DOMINE?

T -Quo vadis Domine?

J – Pa-Jerusalem.

T-  Pwede tabing mag-iba?

J – Pwede, dar’ha ang saimong cruz.

T- Iyo tabi, salamat.

      (Sa sadile)

      Ung gabat… sobra!)